Телефон

+38 (067) 370 86 85

Електронна пошта

contact@daleki-gory.com

Визначення термінів:

Продавець: ФОП Омецінська Ірина Володимирівна

Місцезнаходження : присілок Влаки село Снідавка Косівського району Івано-Франківської області, електронна пошта: contact@daleki-gory.com, сайт https://daleki-gory.com/ 

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція  ФОП Омецінська І.В., що стосується укладення електронного договору купівлі – продажу Товарів на визначених Продавцем умовах.

Користувач:  Покупець – особа, що переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє Товар  із використанням технічних інструментів Сайту. 

Одержувач –  Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією -перевізником.

Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів. 

Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних для ідентифікації даних. 

Загальні положення

1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічну оферту Продавця, адресовану невизначеному колу осіб – користувачам Сайту. 

1.2. Акцептом є факт реєстрації Користувача/Покупця на сайті, який є вираженим наміром Користувача/Покупця здійснити придбання обраних на Сайті Товарів.

1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь – яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації. 

1.5. Оплата товару здійснюється виключно у гривні шляхом безготівкового розрахунку з  використанням  платіжної системи  LiqPay.

2. Інформація про Товар, ціна Товару

2.1. Представлені фото – зразки містять зображення  товару та  відомості про цей товар згідно Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». 

2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана з урахуванням ПДВ.

3. Порядок оформлення Замовлення 

3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.

3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Користувачем/Покупцем при реєстрації на Сайті.

3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної якості  або анулювати Замовлення, зателефонувавши на номер Продавця.

4. Доставка товарів 

4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата та доставка» або шляхом самовивозу із зазначеного при Замовленні магазину. 

4.2.Доставка здійснюється за рахунок Покупця.

4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.

4.3. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії – перевізники»), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній- перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній перевізників.

4.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

5. Повернення Товару.

5.1. Повернення Товару  здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями). 

6.Права та обов’язки Продавця.

6.1. Продавець має право:

6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічної оферти;

6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому випадку, ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною;

6.1.3. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону

6.2. Продавець зобов’язується:

6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, надати Покупцю продукцію, що відповідає визначеним стандартам якості та санітарним нормам ;

6.2.2. Доставити Товари згідно з оформленим Замовленням та умовами Публічної оферти;

6.2.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до доставки;

6.2.4. Жодним чином не розголошувати інформацію про персональні дані Користувачів та Покупців, паролі та інші дані доступу, що розміщені на Сайті;

7. Права та обов’язки Користувача/Покупця

7.1. Користувач/Покупець має право:

7.1.1. Обрати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;

7.1.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;

7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:

7.2.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями; 

7.2.2. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;

7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов цієї Публічної оферти Замовлення;

7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати Продавцю повну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинили неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.

7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності  Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати всі відмінності в Акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила доставку Замовлення.

7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній перевізників до моменту оформлення Замовлення.

8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.

8.1.1.  Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.

8.1.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору  підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

9. Форс – мажор.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.

9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс -мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс -мажорних обставин.

10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних.

10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297 -VI « Про захист персональних даних».. 

10.2. Будь-яка інформація, отримана від Користувача / Покупця, ніколи і ні за яких умов не буде надана третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Кошик
  • Немає товарів у кошику.